Pravna pitanja i pomoć

O ZEMLJIŠNIKU – Zemljišne knjige (gruntovnica) su javne knjige (registar) u koje se upisuju nekretnine, vlasništvo i druga stvarna prava i neka obvezna prava na nekretninama te određeni drugi odnosi relevantni za pravni promet nekretninama. Zemljišne knjige, izvaci, odnosno ispisi i prijepisi iz zemljišne knjige uživaju javnu vjeru i imaju dokaznu snagu javnih isprava. Smatra se da zemljišna knjiga istinito i potpuno odražava činjenično i pravno stanje zemljišta. Zemljišne knjige se temelje na podacima katastarske izmjere.

Zemljišne knjige vode zemljišnoknjižni odjeli kao posebne ustrojstvene jedinice općinskih sudova. Zemljišne knjige vode se ručno (ručno vođena zemljišna knjiga) ili elektroničkom obradom podataka (EOP-zemljišna knjiga). Zemljišna se knjiga sastoji od glavne knjige i zbirke isprava. Za svaku glavnu knjigu postoji zbirka katastarskih planova te se vode posebni pomoćni popisi. Zemljišnoknjižni upisi provode se samo u glavnoj knjizi.

Za sva zemljišta jedne katastarske općine vodi se jedna glavna knjiga.

Glavna knjiga se sastoji od zemljišnoknjižnih uložaka, a u jedan zemljišnoknjižni uložak upisuje se samo jedno zemljišnoknjižno tijelo. Zemljišnoknjižno tijelo može se sastojati od jedne ili više katastarskih čestica koje se nalaze u istoj katastarskoj općini.
Zemljišnoknjižni uložak (VLASNIČKI LIST ) sastoji se od tri lista – posjedovnice, vlastovnice i teretovnice. Zbirku isprava čine isprave na temelju kojih je dopušten zemljišnoknjižni upis. Knjižni upisi su uknjižba, predbilježba i zabilježba. Uknjižba je upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničuju ili prestaju bez posebnoga naknadnog opravdanja.

Zemljišnoknjižni uložak sadrži:
posjedovnicu (popisni list, list A), vlastovnicu (vlasnički list, list B), i teretovnicu (teretni list, list C).
Vlasnički list je dokument kojim se dokazuje vlasništvo nekretnine i neophodan je prodavatelju da bi prodao svoju nekretninu. To je i prvi dokument koji treba dati na uvid agenciji za nekretnine. Danas je moguće i bez vlasničkog lista provjeriti stanje u glavnoj knjizi putem interneta. Dovoljno je samo imati broj čestice i putem e- izvadka vidjeti stanje u glavnoj knjizi.

O KATASTRU – Hrvatski sustav registriranja nekretnina i prava na njima zasniva se na dva registra - katastru i zemljišnoj knjizi. U katastru se nekretnine opisuju po njihovim tehničkim karakteristikama. Katastarski podaci o nekretninama (katastarskim česticama) temelj su za osnivanje, obnovu, vođenje i održavanje zemljišnih knjiga. Da bi neka nekretnina mogla biti predmetom vlasništva, ona mora biti pojedinačno određena.
Katastar je evidencija u kojoj se nekretnine (čestice zemljine površine, katastarske čestice) opisuju prema njihovim tehničkim karakteristikama i time pojedinačno određuju. Zakon definira katastar kao „evidenciju o česticama zemljine površine, zgradama i drugim građevinama koje trajno leže na zemljinoj površini ili ispod nje te o posebnim pravnim režimima na zemljinoj površini“. Katastarsku evidenciju vode Područni uredi za katastar Državne geodetske uprave.

POREZ NA PROMET NEKRETNINE
Kupac, davatelj doživotnog uzdržavanja i drugi stjecatelj vlasništva nekretnine obveznik je poreza na promet nekretnina.
Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 4% na tržišnu vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. Stjecatelj nekretnine može biti oslobođen obveze plaćanja poreza na promet nekretnina ovisno o životnim okolnostima.
Obveznik poreza na promet nekretnina dužan je podnijeti Prijavu poreza na promet nekretnina nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu nekretnine u roku 30 dana od dana nastanka porezne obveze te u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina platiti poreznu obvezu, jer mu se u protivnom za svaki dan prekoračenja obračunavaju kamate.
Ukoliko prodavatelj u roku manjem od tri godine proda nekretninu po višoj cijeni od dana kupnje, onda je i on porezni obveznik, odnosno mora platiti porez na dobit koji iznosi 35% na razliku između kupovne i prodajne cijene nekretnine.